webvbt/src/oblet/Oblet.m3


 Copyright (C) 1995, Digital Equipment Corporation             
 All rights reserved.                           
 See the file COPYRIGHT for a full description.              
                                      
 Last modified on Fri Apr 12 08:22:33 PDT 1996 by mhb           
   modified on Thu Jan 18 11:22:20 PST 1996 by najork          

MODULE Oblet;

IMPORT BorderedVBT, Filter, HTML, HTMLVBTG, HTMLVBTGRep, Obliq,
    ObliqParser, ObLibAnim, ObLibM3, ObLibUI, ObLibWeb, ObValue,
    PixmapVBT, Pts, Rd, RefList, Split, Stdio, SynWr, Text, TextRd,
    Thread, TranslateVBT, VBT, VBTClass, Web;

TYPE
 ObletInfo = HTMLVBTG.ObletInfo;

 T = HTMLVBTG.T;

 State = HTMLVBTG.State;

 RigidTextVBT = HTMLVBTG.RigidTextVBT;

 RigidPixmapVBT = HTMLVBTG.RigidPixmapVBT;

REVEAL
 ObletInfo = HTMLVBTG.PublicObletInfo BRANDED OBJECT
  filter: Filter.T;
 OVERRIDES
  load := LoadOblet;
 END;

PROCEDURE DisplayOblet (v: T; vsplit: VBT.T; s: State; oblet: HTML.Oblet) =
 BEGIN
  HTMLVBTG.EnterHMode(v, vsplit);

  IF v.useAlt OR oblet.source = NIL THEN
   VAR alt: TEXT;
   BEGIN
    IF oblet.source = NIL THEN
     alt := "[oblet]"
    ELSE
     alt := "[oblet:<" & oblet.source & ">]"
    END;
    WITH vbt = NEW(RigidTextVBT).init(
           txt := alt, hmargin := 0.0, halign := 0.5,
           vmargin := 0.0, valign := 0.0, fnt := s.font,
           bgFg := s.bgFg) DO
     Split.AddChild(v.hsplit, vbt)
    END
   END

  ELSE
   VAR
    pmVBT := NEW(RigidPixmapVBT).init(
          pm := HTMLVBTG.EmptyImage,
          op := HTMLVBTG.RegularColors.bgFg,
          bg := HTMLVBTG.RegularColors.bg);
    border := BorderedVBT.New(
          pmVBT, size := Pts.ToMM(0.5), op := s.bgFg.fg);
    url: TEXT;
   BEGIN
    IF s.bgFg # HTMLVBTG.AnchorColors THEN
     BorderedVBT.SetSize(border, 0.0)
    END;
    Split.AddChild(v.hsplit, border);
    url := Web.AbsoluteURL(oblet.source, v.baseURL);
    v.toLoad :=
     RefList.Cons(
      NEW(ObletInfo, url := url, filter := border), v.toLoad)
   END
  END

 END DisplayOblet;

EXCEPTION BadOblet;

PROCEDURE LoadOblet (           info : ObletInfo; page: Web.Page)
 RAISES {Thread.Alerted} =
 VAR
  swr        := SynWr.New(Stdio.stderr);
  parser      := ObliqParser.New(swr);
  rd        := TextRd.New(page.contents);
  vbt  : VBT.T;
  env  : Obliq.Env;
 BEGIN
  TRY
   env := ParseRd(parser, info.url, rd);
   TRY Rd.Close(rd) EXCEPT Rd.Failure => END;
   WITH obj = Obliq.Lookup("oblet", env) DO
    TYPECASE Obliq.ObjectSelect(obj, "vbt") OF
    | ObLibUI.ValVBT (node) => vbt := TranslateVBT.New(node.vbt);
    ELSE
     RAISE BadOblet
    END;
    LOCK VBT.mu DO EVAL Filter.Replace(info.filter, vbt); END;
    EVAL Thread.Fork(NEW(ObletClosure, obj := obj, swr := swr));
    (* EVAL Thread.Join(Thread.Fork(NEW(ObletClosure, obj := obj))); *)
   END;
  EXCEPT
   ObValue.Error, ObValue.Exception, BadOblet =>
    LOCK VBT.mu DO
     WITH p = Filter.Child(info.filter) DO
      PixmapVBT.Put(p, HTMLVBTG.ErrorImage);
      PixmapVBT.SetColors(
       p, op := HTMLVBTG.ErrorColors.bgFg,
       bg := HTMLVBTG.ErrorColors.bg)
     END
    END
  END
 END LoadOblet;

PROCEDURE ParseRd (p: ObliqParser.T; fullURL: TEXT; rd: Rd.T): Obliq.Env
  RAISES {ObValue.Error, ObValue.Exception} =
 VAR
  env: Obliq.Env;
 BEGIN
  WITH baseURL = Text.Sub (fullURL, 0, Text.FindCharR (fullURL, '/') + 1),
     e0 = Obliq.EmptyEnv(),
     e1 = Obliq.NewEnv ("FullURL", Obliq.NewText (fullURL), e0),
     e2 = Obliq.NewEnv ("BaseURL", Obliq.NewText (baseURL), e1) DO
   env := e2;
  END;

  ObliqParser.ReadFrom(p, fullURL, rd, TRUE);
  TRY
   LOOP
    EVAL ObliqParser.EvalPhrase (p, ObliqParser.ParsePhrase (p), env)
   END
  EXCEPT
   ObliqParser.Eof =>     (* clean exit of loop *)
  END;
  RETURN env
 END ParseRd;

TYPE
 ObletClosure = Thread.Closure OBJECT
          obj: Obliq.Val;
          swr: SynWr.T;
         OVERRIDES
          apply := DoRunOblet
         END;

PROCEDURE DoRunOblet (cl: ObletClosure): REFANY =
 (* The "run" method on the obliq object is called without VBT.mu locked. *)
 BEGIN
  TRY
   EVAL Obliq.ObjectInvoke(cl.obj, "run", Obliq.Vals{})
  EXCEPT
  | ObValue.Error (packet) =>
   Obliq.ReportError (cl.swr, packet);
  | ObValue.Exception (packet) =>
   Obliq.ReportException (cl.swr, packet);
  END;
  RETURN NIL
 END DoRunOblet;

BEGIN
 SynWr.Setup();
 ObliqParser.PackageSetup();
 ObLibM3.PackageSetup();
 ObLibUI.PackageSetup();
 ObLibAnim.PackageSetup();
 ObLibWeb.PackageSetup();

END Oblet.

interface HTML is in: