obliqrt/src/ObEval.m3


 Copyright 1991 Digital Equipment Corporation. 
 Distributed only by permission. 

MODULE ObEval;
IMPORT Text, SynLocation, ObTree, ObValue, ObLib, ObBuiltIn, NetObj,
    Thread, SharedObj;

PROCEDURE Setup () =
 BEGIN
 END Setup;

PROCEDURE LookupIde (name : ObTree.IdeName;
           place : ObTree.IdePlace;
           lValue: BOOLEAN;
           env  : ObValue.Env;
           glob : ObValue.GlobalEnv;
           loc  : SynLocation.T   ): ObValue.Val
 RAISES {ObValue.Exception} =
 VAR
  i : INTEGER;
  val: ObValue.Val;
 BEGIN
  TYPECASE place OF
  | ObTree.IdePlaceGlobal (node) => val := glob^[node.index - 1];
  | ObTree.IdePlaceLocal (node) =>
    i := node.index;
    LOOP
     (* IF i<0 THEN ObErr.Fault("Eval.LookupIde") END; *)
     TYPECASE env OF
      (*
      | NULL =>
        ObErr.Fault("Eval.LookupIde: Unbound var: "
         & ObTree.FmtIde(name, place, NIL));
      *)
     | ObValue.LocalEnv (node) =>
       IF i = 1 THEN
        (*
        IF NOT ObTree.SameIdeName(name, node.name) THEN
           ObErr.Fault("Eval.LookupIde");
        END;
        *)
        val := node.val;
        EXIT;
       ELSE
        DEC(i);
        env := node.rest;
       END;
     ELSE          <*ASSERT FALSE*>
     END;
    END;
  ELSE             <*ASSERT FALSE*>
  END;
  IF lValue THEN
   RETURN val;
  ELSE
   TYPECASE val OF
   | ObValue.ValVar (node) =>
     TRY
      RETURN node.remote.Get();
     EXCEPT
     | NetObj.Error (atoms) =>
       ObValue.RaiseNetException("on remote access to variable '"
                     & name.text & "'", atoms, loc);
      <*ASSERT FALSE*>
     | Thread.Alerted =>
       ObValue.RaiseException(
        ObValue.threadAlerted,
        "on remote access to variable '" & name.text & "'", loc);
      <*ASSERT FALSE*>
     END;
   ELSE
    RETURN val;
   END;
  END;
 END LookupIde;

PROCEDURE TermBindingSeq (binding   : ObTree.TermBinding;
             var     : BOOLEAN;
             initEnv, env: ObValue.Env;
             glob    : ObValue.GlobalEnv;
             mySelf   : ObValue.ValObj   ): ObValue.Env
 RAISES {ObValue.Error, ObValue.Exception} =
 VAR
  val : ObValue.Val;
  env1: ObValue.Env;
 BEGIN
  TYPECASE binding OF
  | NULL => RETURN env;
  | ObTree.TermBinding (node) =>
    env1 := initEnv;
    val := Term(node.term, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
    IF var THEN val := ObValue.NewVar(val) END;
    RETURN TermBindingSeq(node.rest, var, initEnv,
               NEW(ObValue.LocalEnv, name := node.binder,
                 val := val, rest := env), glob, mySelf);
  END;
 END TermBindingSeq;

PROCEDURE TermBindingRec (binding: ObTree.TermBinding;
             var  : BOOLEAN;
             env  : ObValue.LocalEnv;
             glob  : ObValue.GlobalEnv;
             mySelf : ObValue.ValObj   ): ObValue.Env
 RAISES {ObValue.Error, ObValue.Exception} =
 (* Executes definitions backwards, but it's ok since they are all
   functions. *)
 VAR
  val      : ObValue.Val;
  dumFun     : ObValue.ValFun;
  recEnv, recEnv1: ObValue.Env;
 BEGIN
  TYPECASE binding OF
  | NULL => RETURN env;
  | ObTree.TermBinding (node) =>
    dumFun := NEW(ObValue.ValFun, fun := NIL, global := NIL);
    IF var THEN val := ObValue.NewVar(dumFun); ELSE val := dumFun; END;
    recEnv :=
     TermBindingRec(
      node.rest, var, NEW(ObValue.LocalEnv, name := node.binder,
                val := val, rest := env), glob, mySelf);
    recEnv1 := recEnv;
    TYPECASE Term(node.term, (*in-out*) recEnv1, glob, mySelf) OF
    | ObValue.ValFun (valFun) =>
      dumFun.fun := valFun.fun;
      dumFun.global := valFun.global;
    ELSE
     ObValue.RaiseError(
      "Recursive definition of a non-function", binding.location);
    END;
    RETURN recEnv;
  END;
 END TermBindingRec;

PROCEDURE Term (        term : ObTree.Term;
        VAR (*in-out*) env  : ObValue.Env;
                glob : ObValue.GlobalEnv;
                mySelf: ObValue.ValObj   ): ObValue.Val
 RAISES {ObValue.Error, ObValue.Exception} =
 TYPE Vals = REF ARRAY OF ObValue.Val;
 VAR result: ObValue.Val;
 BEGIN
  IF interrupt THEN
   interrupt := FALSE;
   ObValue.RaiseError("Interrupt", term.location);
  END;
  TYPECASE term OF
   (* | NULL => ObErr.Fault("Eval.Term NIL"); *)
  | ObTree.TermIde (node) =>
    result :=
     LookupIde(node.name, node.place, FALSE, env, glob, term.location);
  | ObTree.TermOk => result := ObValue.valOk;
  | ObTree.TermBool (node) =>
    IF node.cache = NIL THEN
     node.cache := NEW(ObValue.ValBool, bool := node.bool);
    END;
    result := node.cache;
  | ObTree.TermChar (node) =>
    IF node.cache = NIL THEN
     node.cache := NEW(ObValue.ValChar, char := node.char);
    END;
    result := node.cache;
  | ObTree.TermText (node) =>
    IF node.cache = NIL THEN
     node.cache := ObValue.NewText(node.text);
    END;
    result := node.cache;
  | ObTree.TermInt (node) =>
    IF node.cache = NIL THEN
     node.cache :=
      NEW(ObValue.ValInt, int := node.int, temp := FALSE);
    END;
    result := node.cache;
  | ObTree.TermReal (node) =>
    IF node.cache = NIL THEN
     node.cache :=
      NEW(ObValue.ValReal, real := node.real, temp := FALSE);
    END;
    result := node.cache;
  | ObTree.TermOption (node) =>
    VAR env1: ObValue.Env;
    BEGIN
     env1 := env;
     result :=
      NEW(ObValue.ValOption, tag := node.tag.text,
        val := Term(node.term, (*in-out*) env1, glob, mySelf));
    END;
  | ObTree.TermAlias (node) =>
    VAR
     env1: ObValue.Env;
     val : ObValue.Val;
    BEGIN
     env1 := env;
     val := Term(node.term, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
     TYPECASE val OF
     | ObValue.ValObj (obj) =>
       result :=
        ObValue.NewAlias(obj, node.label.text, term.location);
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Aliasing must operate on an object", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermArray (node) =>
    VAR
     vals         := NEW(Vals, node.elemsNo);
     argList       := node.elems;
     env1  : ObValue.Env;
    BEGIN
     FOR i := 0 TO node.elemsNo - 1 DO
      env1 := env;
      vals[i] := Term(argList.first, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
      argList := argList.rest;
     END;
     result := ObValue.NewArrayFromVals(vals);
    END;
  | ObTree.TermOp (node) =>
    VAR
     argList          := node.args;
     opCode           := NARROW(node.opCode, ObLib.OpCode);
     argArray: ObValue.ArgArray;
     env1  : ObValue.Env;
     msg   : TEXT;
    BEGIN
     IF (opCode.arity >= -1) AND (node.argsNo # opCode.arity) THEN
      IF opCode.arity = -1 THEN
       msg := "Not expecting an argument list for procedure: "
            & node.pkg.text & "_" & node.op.text;
      ELSIF node.argsNo = -1 THEN
       msg := "Expecting an argument list for procedure: "
            & node.pkg.text & "_" & node.op.text;
      ELSE
       msg := ObValue.BadArgsNoMsg(
            opCode.arity, node.argsNo, "procedure",
            node.pkg.text & "_" & node.op.text);
      END;
      ObValue.RaiseError(msg, term.location);
     END;
     IF node.argsNo > NUMBER(argArray) THEN
      ObValue.RaiseError("Too many arguments", term.location);
     END;
     FOR i := 1 TO node.argsNo DO
      env1 := env;
      argArray[i] :=
       Term(argList.first, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
      argList := argList.rest;
     END;
     result :=
      NARROW(node.package, ObLib.T).Eval(
       opCode, node.argsNo, argArray, node.temp, term.location);
    END;
  | ObTree.TermFun (node) =>
    VAR
     newGlob := NEW(ObValue.GlobalEnv, node.globalsNo);
     globals := node.globals;
    BEGIN
     FOR i := 0 TO node.globalsNo - 1 DO
      newGlob^[i] := LookupIde(globals.name, globals.place, TRUE,
                   env, glob, term.location);
      globals := globals.rest;
     END;
     result := NEW(ObValue.ValFun, fun := node, global := newGlob);
    END;
  | ObTree.TermMeth (node) =>
    VAR
     newGlob := NEW(ObValue.GlobalEnv, node.globalsNo);
     globals := node.globals;
    BEGIN
     FOR i := 0 TO node.globalsNo - 1 DO
      newGlob^[i] := LookupIde(globals.name, globals.place, TRUE,
                   env, glob, term.location);
      globals := globals.rest;
     END;
     result := NEW(ObValue.ValMeth, meth := node, global := newGlob);
    END;
  | ObTree.TermAppl (node) =>
    VAR
     env1, newEnv: ObValue.Env;
     newGlob   : ObValue.GlobalEnv;
     binderList : ObTree.IdeList;
     argList   : ObTree.TermList;
     val     : ObValue.Val;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.fun, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValFun (clos) =>
       IF node.argsNo # clos.fun.bindersNo THEN
        ObValue.RaiseError(ObValue.BadArgsNoMsg(
                   clos.fun.bindersNo, node.argsNo, "",
                   ""), term.location);
       END;
       newGlob := clos.global;
       newEnv := NIL;
       binderList := clos.fun.binders;
       argList := node.args;
       FOR i := 1 TO node.argsNo DO
        env1 := env;
        newEnv := NEW(ObValue.LocalEnv, name := binderList.first,
               val := Term(argList.first, (*in-out*) env1,
                     glob, mySelf), rest := newEnv);
        binderList := binderList.rest;
        argList := argList.rest;
       END;
       result :=
        Term(clos.fun.body, (*in-out*) newEnv, newGlob, mySelf);
     | ObValue.ValEngine (engine) =>
       IF node.argsNo # 1 THEN
        ObValue.RaiseError(
         ObValue.BadArgsNoMsg(1, node.argsNo, "", ""),
         term.location);
       END;
       env1 := env;
       val := Term(node.args.first, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       TRY
        result := engine.remote.Eval(val, mySelf);
       EXCEPT
       | ObValue.ServerError (msg) =>
         ObValue.RaiseError(msg, term.location);
       | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException(
          "on remote engine execution", atoms, term.location);
       | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(
          ObValue.threadAlerted, "on remote engine execution",
          term.location);
       END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Application of a non-procedure", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermObj (node) =>
    VAR
     sync: ObValue.Sync;
     fields  := NEW(REF ObValue.ObjFields, node.fieldsNo);
     fieldList := node.fields;
     env1: ObValue.Env;
    BEGIN
     CASE node.sync OF
     | ObTree.Sync.None => sync := NIL;
     | ObTree.Sync.Monitored =>
       sync := NEW(ObValue.Sync, mutex := NEW(Thread.Mutex));
     ELSE          <*ASSERT FALSE*>
     END;
     FOR i := 0 TO node.fieldsNo - 1 DO
      env1 := env;
      fields^[i].label := fieldList.label.text;
      fields^[i].field :=
       Term(fieldList.term, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
      TYPECASE fieldList.term OF
      | ObTree.TermMeth (meth) =>
       IF meth.update THEN fields^[i].update := TRUE END;
      ELSE END;
      fieldList := fieldList.rest;
     END;

     CASE node.semantics OF
     | ObTree.SharingSemantics.Remote =>
      result :=
        ObValue.NewObjectFromFields(fields, "", node.protected,
                      sync);
     | ObTree.SharingSemantics.Replicated =>
      IF sync # NIL THEN
       ObValue.RaiseError(
         "serialized implied by replicated", term.location);
      END;
      TRY
       result :=
         ObValue.NewReplObjectFromFields(fields, "", node.protected);
      EXCEPT
      | SharedObj.Error (atoms) =>
       ObValue.RaiseSharedException(
         "on replicated object creation", atoms, term.location);
      END;
     | ObTree.SharingSemantics.Simple =>
      result :=
        ObValue.NewSimpleObjectFromFields(fields, "", node.protected,
                         sync);
     END;
    END;
  | ObTree.TermClone (node) =>
    VAR
     env1  : ObValue.Env;
     objs  : ObTree.TermList;
     valObjs: REF ARRAY OF ObValue.ValObj;
    BEGIN
     TRY
      IF node.objsNo = 1 THEN
       env1 := env;
       TYPECASE Term(node.objs.first,
              (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
       | ObValue.ValObj (obj) =>
        result := ObValue.ObjClone1(obj, mySelf);
       ELSE
        ObValue.RaiseError(
         "Arguments of clone must be objects", term.location);
       END;
      ELSE
       objs := node.objs;
       valObjs := NEW(REF ARRAY OF ObValue.ValObj, node.objsNo);
       FOR i := 0 TO node.objsNo - 1 DO
        env1 := env;
        TYPECASE Term(objs.first, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
        | ObValue.ValObj (obj) => valObjs^[i] := obj;
        ELSE
         ObValue.RaiseError(
          "Arguments of clone must be objects", term.location);
        END;
        objs := objs.rest;
       END;
       result :=
        ObValue.ObjClone( (*readonly*)valObjs^, mySelf);
      END;
     EXCEPT
     | ObValue.ServerError (msg) =>
      ObValue.RaiseError(msg, term.location);
     | SharedObj.Error (atoms) =>
      ObValue.RaiseSharedException(
        "on replicated object cloning", atoms, term.location);
     | NetObj.Error (atoms) =>
      ObValue.RaiseNetException(
        "on remote object cloning", atoms, term.location);
     | Thread.Alerted =>
      ObValue.RaiseException(
        ObValue.threadAlerted, "on remote object cloning",
        term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermNotify (node) =>
    VAR
     env1  : ObValue.Env;
     val1  : ObValue.Val;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.withObj, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValFun (fun) =>
      env1 := env;
      val1 := Term(node.obj, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
      TYPECASE val1 OF
      | ObValue.ValObj, ObValue.ValVar, ObValue.ValArray,
       ObValue.ValEngine, ObValue.ValFileSystem =>
       ObValue.ObjNotify(val1, fun);
      ELSE
       ObValue.RaiseError(
         "First argument of notify must be a remote data object",
         term.location);
      END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
        "Second argument of notify must be a procedure",
        term.location);
     END;
     result := ObValue.valOk;
    END;
  | ObTree.TermPickler (node) =>
    VAR
     env1  : ObValue.Env;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.pklIn, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValSimpleObj (in) =>
      env1 := env;
      TYPECASE Term(node.pklOut, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
      | ObValue.ValSimpleObj (out) =>
       env1 := env;
       TYPECASE Term(node.obj, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
       | ObValue.ValObj(valobj) =>
        TRY
         ObValue.SetObjPickler(valobj, in, out, mySelf);
        EXCEPT
        | ObValue.ServerError (msg) =>
         ObValue.RaiseError(msg, term.location);
        | SharedObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseSharedException("while setting pickler", atoms,
                        term.location);
        | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException("while setting pickler", atoms,
                      term.location);
        | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(ObValue.threadAlerted,
                     "while setting pickler",
                     term.location);
        END;
       ELSE
        ObValue.RaiseError(
          "First argument of registerPickler must be an object",
          term.location);
       END;
      ELSE
       ObValue.RaiseError(
         "Second argument of registerPickler must be a simple object",
         term.location);
     END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
        "Third argument of registerPickler must be a simple object",
        term.location);
     END;
     result := ObValue.valOk;
    END;
  | ObTree.TermReplicate (node) =>
    VAR
     env1 : ObValue.Env;
     array1: Vals;
     arr: REF ARRAY OF TEXT;
    BEGIN
     IF node.argsNo # 2 THEN
      ObValue.RaiseError(ObValue.BadArgsNoMsg(2, node.argsNo, "", ""),
                term.location);
     END;
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.args.first, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValObj (obj) =>
      env1 := env;
      TYPECASE Term(node.args.rest.first,
             (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
      | ObValue.ValArray (arrayObj) =>
       TRY
        array1 := arrayObj.remote.Obtain();
        arr := NEW(REF ARRAY OF TEXT, NUMBER(array1^));
        FOR i := 0 TO NUMBER(array1^)-1 DO
         TYPECASE array1^[i] OF
         | ObValue.ValText (txt) => arr[i] := txt.text;
         ELSE
          ObValue.RaiseError(
            "second argument must be array of text",
            term.location);
         END;
        END;
        result := ObValue.ToReplObj(obj, mySelf, arr^);
       EXCEPT
       | ObValue.ServerError (msg) =>
         ObValue.RaiseError(msg, term.location);
       | SharedObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseSharedException(
          "on conversion to replicated object", atoms,
          term.location);
       | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException(
          "on conversion to replicated object", atoms,
          term.location);
       | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(
          ObValue.threadAlerted,
          "on conversion to replicated object",
          term.location);
       END;
      ELSE
       ObValue.RaiseError(
         "second argument must be array of text", term.location);
      END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Redirection must operate on an object", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermRemote (node) =>
    VAR
     env1 : ObValue.Env;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.obj, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValObj (obj) =>
      TRY
       result := ObValue.ToRemObj(obj, mySelf);
      EXCEPT
      | ObValue.ServerError (msg) =>
       ObValue.RaiseError(msg, term.location);
      | SharedObj.Error (atoms) =>
       ObValue.RaiseSharedException(
         "on conversion to remote object", atoms,
         term.location);
      | NetObj.Error (atoms) =>
       ObValue.RaiseNetException(
         "on conversion to remote object", atoms,
         term.location);
      | Thread.Alerted =>
       ObValue.RaiseException(
         ObValue.threadAlerted,
         "on conversion to remote object",
         term.location);
      END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "remote must operate on an object", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermSimple (node) =>
    VAR
     env1 : ObValue.Env;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.obj, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValObj (obj) =>
      TRY
       result := ObValue.ToSimpleObj(obj, mySelf);
      EXCEPT
      | ObValue.ServerError (msg) =>
       ObValue.RaiseError(msg, term.location);
      | SharedObj.Error (atoms) =>
       ObValue.RaiseSharedException(
         "on conversion to simple object", atoms,
         term.location);
      | NetObj.Error (atoms) =>
       ObValue.RaiseNetException(
         "on conversion to simple object", atoms,
         term.location);
      | Thread.Alerted =>
       ObValue.RaiseException(
         ObValue.threadAlerted,
         "on conversion to simple object",
         term.location);
      END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "simple must operate on an object", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermRedirect (node) =>
    VAR
     env1 : ObValue.Env;
     toObj: ObValue.Val;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.obj, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValObj (obj) =>
       env1 := env;
       toObj := Term(node.toObj, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       TRY
        obj.Redirect(toObj, ObValue.Is(obj, mySelf, term.location));
       EXCEPT
       | ObValue.ServerError (msg) =>
         ObValue.RaiseError(msg, term.location);
       | SharedObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseSharedException(
          "on replicated object invocation", atoms, term.location);
       | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException(
          "on remote object invocation", atoms, term.location);
       | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(
          ObValue.threadAlerted, "on remote object invocation",
          term.location);
       END;
       result := ObValue.valOk;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Redirection must operate on an object", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermSelect (node) =>
    VAR
     env1  : ObValue.Env;
     argList : ObTree.TermList;
     argArray: ObValue.ArgArray;
    BEGIN
     IF node.argsNo > NUMBER(argArray) THEN
      ObValue.RaiseError("Too many arguments.", term.location);
     END;
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.obj, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValObj (obj) =>
       argList := node.args;
       FOR i := 1 TO node.argsNo DO
        env1 := env;
        argArray[i] :=
         Term(argList.first, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
        argList := argList.rest;
       END;
       TRY
        IF node.invoke THEN
         FOR i := node.argsNo + 1 TO NUMBER(argArray) DO
          argArray[i] := NIL; (* Clear for transmission *)
         END;
         result :=
          obj.Invoke(node.label.text, node.argsNo,
                argArray, ObValue.Is(obj, mySelf,
                          term.location),
                   (*var*) node.labelIndexHint);
        ELSE
         result := obj.Select(
               node.label.text, ObValue.Is(obj, mySelf,
                             term.location),
               (*var*) node.labelIndexHint);
        END;
       EXCEPT
       | ObValue.ServerError (msg) =>
         ObValue.RaiseError(msg, term.location);
       | SharedObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseSharedException(
          "on replicated object invocation", atoms, term.location);
       | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException(
          "on remote object invocation", atoms, term.location);
       | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(
          ObValue.threadAlerted, "on remote object invocation",
          term.location);
       END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Selection must operate on an object", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermUpdate (node) =>
    VAR
     env1: ObValue.Env;
     val : ObValue.Val;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.obj, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValObj (obj) =>
       env1 := env;
       val := Term(node.term, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       TRY
        obj.Update(
         node.label.text, val, ObValue.Is(obj, mySelf, term.location),
         (*var*) node.labelIndexHint);
       EXCEPT
       | ObValue.ServerError (msg) =>
         ObValue.RaiseError(msg, term.location);
       | SharedObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseSharedException(
          "on replicated object update", atoms, term.location);
       | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException(
          "on remote object update", atoms, term.location);
       | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(
          ObValue.threadAlerted, "on remote object update",
          term.location);
       END;
       result := ObValue.valOk;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Update must operate on an object", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermSeq =>
    VAR
     term1 := term;
     env1 := env;
    BEGIN
     LOOP
      TYPECASE term1 OF
      | ObTree.TermSeq (seq) =>
        EVAL Term(seq.before, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
        term1 := seq.after;
      ELSE
       result := Term(term1, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       EXIT;
      END;
     END;
    END;
  | ObTree.TermLet (node) =>
    IF node.rec THEN
     env := TermBindingRec(node.binding, node.var, env, glob, mySelf);
    ELSE
     env :=
      TermBindingSeq(node.binding, node.var, env, env, glob, mySelf);
    END;
    result := ObValue.valOk;
  | ObTree.TermAssign (node) =>
    VAR
     env1: ObValue.Env;
     val : ObValue.Val;
    BEGIN
     TYPECASE LookupIde(
           node.name, node.place, TRUE, env, glob, term.location)
       OF
     | ObValue.ValVar (var) =>
       env1 := env;
       val := Term(node.val, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       TRY
        var.remote.Set(val);
       EXCEPT
       | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException(
          "on remote assigment to variable '" & node.name.text
           & "'", atoms, term.location);
       | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(
          ObValue.threadAlerted,
          "on remote assigment to variable '" & node.name.text
           & "'", term.location);
       END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Assigment must operate on a variable", term.location);
     END;
     result := ObValue.valOk;
    END;
  | ObTree.TermIf (node) =>
    VAR env1: ObValue.Env;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.test, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValBool (bool) =>
       IF bool.bool THEN
        env1 := env;
        result := Term(node.ifTrue, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       ELSIF node.ifFalse = NIL THEN
        result := ObValue.valOk;
       ELSE
        env1 := env;
        result :=
         Term(node.ifFalse, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Conditional test must be a boolean", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermCase (node) =>
    VAR
     env1  : ObValue.Env;
     caseList: ObTree.TermCaseList;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.option, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValOption (option) =>
       caseList := node.caseList;
       LOOP
        IF caseList = NIL THEN
         ObValue.RaiseError("No case branch applies to tag: "
                    & option.tag, term.location);
        END;
        IF caseList.tag = NIL THEN (* "else" case *)
         env1 := env;
         result :=
          Term(caseList.body, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
         EXIT;
        END;
        IF Text.Equal(option.tag, caseList.tag.text) THEN
         IF caseList.binder = NIL THEN
          env1 := env;
         ELSE
          env1 := NEW(ObValue.LocalEnv, name := caseList.binder,
                val := option.val, rest := env);
         END;
         result :=
          Term(caseList.body, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
         EXIT;
        END;
        caseList := caseList.rest;
       END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Case over a non-option value", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermLoop (node) =>
    VAR env1: ObValue.Env;
    BEGIN
     TRY
      LOOP
       env1 := env;
       EVAL Term(node.loop, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
      END;
     EXCEPT
     | ObValue.Error (pkt) =>
       IF NOT Text.Equal(pkt.msg, "exit") THEN
        RAISE ObValue.Error(pkt);
       END;
     END;
     result := ObValue.valOk;
    END;
  | ObTree.TermExit (node) =>
    RAISE ObValue.Error(NEW(ObValue.ErrorPacket, msg := "exit",
                location := node.location));
  | ObTree.TermFor (node) =>
    VAR
     env1    : ObValue.Env;
     forEnv   : ObValue.LocalEnv;
     lbVal, ubVal: ObValue.Val;
     i, ub    : INTEGER;
    BEGIN
     env1 := env;
     lbVal := Term(node.lb, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
     TYPECASE lbVal OF
     | ObValue.ValInt (node) => i := node.int;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Lower bound of 'for' must be an integer", term.location);
     END;
     env1 := env;
     ubVal := Term(node.ub, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
     TYPECASE ubVal OF
     | ObValue.ValInt (node) => ub := node.int;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Upper bound of 'for' must be an integer", term.location);
     END;
     forEnv := NEW(ObValue.LocalEnv, name := node.binder, val := NIL,
            rest := env);
     TRY
      LOOP
       IF i > ub THEN EXIT END;
       forEnv.val := NEW(ObValue.ValInt, int := i, temp := FALSE);
       env1 := forEnv;
       EVAL Term(node.body, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       INC(i);
      END;
     EXCEPT
     | ObValue.Error (pkt) =>
       IF NOT Text.Equal(pkt.msg, "exit") THEN
        RAISE ObValue.Error(pkt);
       END;
     END;
     result := ObValue.valOk;
    END;
  | ObTree.TermForeach (node) =>
    VAR
     env1         : ObValue.Env;
     forEnv        : ObValue.LocalEnv;
     val, rangeVal    : ObValue.Val;
     vals, oldVals, array1: Vals;
     i, ub        : INTEGER;
    BEGIN
     env1 := env;
     rangeVal := Term(node.range, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
     TYPECASE rangeVal OF
     | ObValue.ValArray (node) =>
       TRY
        array1 := node.remote.Obtain();
       EXCEPT
       | NetObj.Error (atoms) =>
         ObValue.RaiseNetException(
          "on remote array access", atoms, term.location);
       | Thread.Alerted =>
         ObValue.RaiseException(
          ObValue.threadAlerted, "on remote array access",
          term.location);
       END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Range of 'for' must be an array", term.location);
     END;
     i := 0;
     forEnv := NEW(ObValue.LocalEnv, name := node.binder, val := NIL,
            rest := env);
     TRY
      ub := NUMBER(array1^);
      IF node.map THEN vals := NEW(Vals, ub); END;
      LOOP
       IF i >= ub THEN EXIT END;
       forEnv.val := array1^[i];
       env1 := forEnv;
       val := Term(node.body, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
       IF node.map THEN vals^[i] := val END;
       INC(i);
      END;
     EXCEPT
     | ObValue.Error (pkt) =>
       IF NOT Text.Equal(pkt.msg, "exit") THEN
        RAISE ObValue.Error(pkt);
       ELSIF node.map THEN
        oldVals := vals;
        vals := NEW(Vals, i);
        vals^ := SUBARRAY(oldVals^, 0, i);
       END;
     END;
     IF node.map THEN
      result := ObValue.NewArrayFromVals(vals);
     ELSE
      result := ObValue.valOk;
     END;
    END;
  | ObTree.TermException (node) =>
    VAR env1: ObValue.Env;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.name, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValText (str) =>
       result := NEW(ObValue.ValException, name := str.text);
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Argument of exception must be a text", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermRaise (node) =>
    VAR env1: ObValue.Env;
    BEGIN
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.exception, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObValue.ValException (exc) =>
       ObValue.RaiseException(exc, "", node.location);
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Argument of raise must be an exception", term.location);
     END;
    END;
  | ObTree.TermTry (node) =>
    VAR
     env1  : ObValue.Env;
     tryList: ObTree.TermTryList;
    BEGIN
     TRY
      env1 := env;
      result := Term(node.body, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
     EXCEPT
     | ObValue.Exception (packet) =>
       tryList := node.tryList;
       LOOP
        IF tryList = NIL THEN RAISE ObValue.Exception(packet) END;
        IF tryList.exception = NIL THEN (* "else" case *)
         env1 := env;
         result :=
          Term(tryList.recover, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
         EXIT;
        END;
        env1 := env;
        TYPECASE
          Term(tryList.exception, (*in-out*) env1, glob, mySelf)
          OF
        | ObValue.ValException (exc) =>
          IF ObValue.SameException(exc, packet.exception) THEN
           env1 := env;
           result := Term(tryList.recover, (*in-out*) env1,
                   glob, mySelf);
           EXIT;
          END;
          tryList := tryList.rest;
        ELSE
         ObValue.RaiseError(
          "Guard of try must be an exception", term.location);
        END;
       END;
     | ObValue.Error (packet) =>
       tryList := node.tryList;
       LOOP
        IF tryList = NIL THEN RAISE ObValue.Error(packet); END;
        IF tryList.exception = NIL THEN (* "else" case *)
         env1 := env;
         result :=
          Term(tryList.recover, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
         EXIT;
        END;
        tryList := tryList.rest;
       END;
     END;
    END;
  | ObTree.TermTryFinally (node) =>
    VAR env1: ObValue.Env;
    BEGIN
     TRY
      env1 := env;
      result := Term(node.body, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
     FINALLY
      env1 := env;
      result := Term(node.finally, (*in-out*) env1, glob, mySelf);
     END;
    END;
  | ObTree.TermWatch (node) =>
    VAR
     env1    : ObValue.Env;
     mySync   : ObValue.Sync;
    BEGIN
     TYPECASE mySelf OF
     | ObValue.ValRemObj (remObj) =>
      TYPECASE remObj.remote OF
      | ObValue.RemObjServer(remObjServer) =>
       IF remObjServer = NIL THEN
        ObValue.RaiseError(
         "watch-until must be used inside a method", term.location);
       END;
       mySync := remObjServer.sync;
      ELSE
       ObValue.RaiseError(
         "watch-until does not work on remote objects",
         term.location);
      END;
     | ObValue.ValSimpleObj(simpleObj) =>
      (* Simple objs are always local! *)
      IF simpleObj = NIL THEN
       ObValue.RaiseError(
         "watch-until must be used inside a method", term.location);
      END;
      mySync := simpleObj.simple.sync;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "watch-until does not work on remote or replicated objects",
       term.location);
     END;
     env1 := env;
     TYPECASE Term(node.condition, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
     | ObBuiltIn.ValCondition (cond) =>
      IF mySync = NIL THEN
       ObValue.RaiseError(
         "watch-until must be used inside a protected object",
         term.location);
      ELSE
       LOOP
        env1 := env;
        TYPECASE Term(node.guard, (*in-out*) env1, glob, mySelf) OF
        | ObValue.ValBool (guard) =>
         IF guard.bool THEN
          EXIT
         ELSE
          Thread.Wait(mySync.mutex, cond.condition);
         END;
        ELSE
         ObValue.RaiseError(
           "Argument 2 of watch-until must be a boolean",
           term.location);
        END;
       END;
       result := ObValue.valOk;
      END;
     ELSE
      ObValue.RaiseError(
       "Argument 1 of watch-until must be a condition",
       term.location);
     END;
    END;
  ELSE             <*ASSERT FALSE*>
  END;
  RETURN result;
 END Term;

PROCEDURE Call (     clos: ObValue.ValFun;
        READONLY args: ObValue.Vals;
             loc : SynLocation.T  := NIL): ObValue.Val
 RAISES {ObValue.Error, ObValue.Exception} =
 VAR
  env  : ObValue.Env;
  binders: ObTree.IdeList;
 BEGIN
  IF clos.fun.bindersNo # NUMBER(args) THEN
   ObValue.RaiseError(ObValue.BadArgsNoMsg(
              clos.fun.bindersNo, NUMBER(args), "", ""), loc);
  END;
  env := NIL;
  binders := clos.fun.binders;
  FOR i := 0 TO NUMBER(args) - 1 DO
   env := NEW(ObValue.LocalEnv, name := binders.first, val := args[i],
         rest := env);
   binders := binders.rest;
  END;
  RETURN Term(clos.fun.body, (*in-out*) env, clos.global, NIL);
 END Call;

PROCEDURE CallEngine (engine: ObValue.ValEngine;
           arg  : ObValue.Val;
           loc  : SynLocation.T    := NIL): ObValue.Val
 RAISES {ObValue.Error, ObValue.Exception} =
 BEGIN
  TRY
   RETURN engine.remote.Eval(arg, NIL);
  EXCEPT
  | ObValue.ServerError (msg) =>
    ObValue.RaiseError(msg, loc); <*ASSERT FALSE*>
  | NetObj.Error (atoms) =>
    ObValue.RaiseNetException("on remote engine execution", atoms, loc); <*ASSERT FALSE*>
  | Thread.Alerted =>
    ObValue.RaiseException(
     ObValue.threadAlerted, "on remote engine execution", loc); <*ASSERT FALSE*>
  END;
 END CallEngine;

BEGIN
END ObEval.