PolarBasic     Polynomial     PolynomialFast   
PolarFmtLex    PolynomialBasic  PolynomialFmtLex